Specializace
Právo občanské, Právo rodinné, Právo obchodních společností, Konkurzní právo ,Obchodní závazkové vztahy, Insolvenční právo, Autorské právo a práva příbuzná, Nemovitosti, Exekuce...
Pro
advokáty

Média

Příspěvek pro Konkursní noviny

Otázka:
Jak má správně postupovat ručitel, který ručí svým majetkem za splnění povinnosti dlužníka, který se nachází v insolvenčním řízení? Jak si má tento ručitel (poté, co bude nucen splnit ručitelský závazek za dlužníka) zachovat nárok na účast v insolvenčním řízení dlužníka? Má pohledávku přihlásit?

Odpověď: 
I když insolvenční zákon je již v platnosti poměrně dlouhou dobu, trvají často obavy osob třetích, které mají případnou povinnost za osobu dlužníka plnit věřitelům a uspokojit jejich pohledávky v situacích, jak to předpokládá § 183 odstavec 2) a 3) InsZ. Insolvenční zákon totiž, stejně tak jako zákon o konkursu a vyrovnání, poměrně přísně a nevratně „trestá“ všechny věřitele stávající i budoucí, kteří nepřihlásí své pohledávky do insolvenčního řízení včas, ač tak učinit mohli. Je tedy zřejmé, že osoba, která stojí dosud mimo insolvenční řízení, musí dbát ošetření svého budoucího postavení jako možného insolvenčního věřitele stejně, jako věřitel pohledávky s přímým nárokem vůči dlužníku.

Celý článek...

Povolené oddlužení…a co dál?

Soudci, odborná právnická obec i veřejnost si již na součást insolvenčního zákona 1/, týkajícího se oddlužení, zvykla. Mnozí občané jako jednotlivci i celé domácnosti již využili této zákonné možnosti a pokoušejí se vyřešit svou mnohdy beznadějnou situaci. Pokud podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a vyhověli zákonným předpokladům, bylo jim soudním rozhodnutím povoleno oddlužení jedním z možných způsobů.

Celý článek...

Bulletin advokacie 9/2012 - Incidenční spory

Incidenční spory (se zaměřením na spory podle ustanovení § 159 odstavec 1, písmeno f/ InsZ)

Již v zákoně o konkurzu a vyrovnání, který předcházel nyní platnému zákonu insolvenčnímu, vyvstala potřeba upravit zejména pravomoc a příslušnost k řešení sporů, které byly konkursem vyvolány, speciální úpravou, než kterou předpokládal občanský soudní řád. Vzhledem k tomu, že úprava v tomto směru byla poměrně kusá a nebylo často zřejmé, zda spory incidenčními jsou či nikoli, vyjadřovalo se k těmto otázkám i známé nejobsáhlejší výkladové stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 17. 06. 1998.[1]

Celý článek...

Konkurzní noviny 11/2011 - insolvenční poradna

Dodavatel vody z vodovodu pro veřejnou potřebu má s dlužníkem uzavřenu smlouvu s účinností před zahájením insolvenčního řízení.

Jakým přesným postupem má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoje pohledávky za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o konkurzu (resp. do uplynutí 15ti denní lhůty správce, zda smlouvu bude plnit) za situace, že nejde o dodávku vody do nemovitosti vlastněné dlužníkem? Tyto pohledávky již věřitel nepřihlásí přihláškou, správce je hradit odmítá s odůvodněním, že voda nebyla odebrána v souvislosti s majetkovou podstatou.

Dlužník byl v objektu v nájmu, smlouva o dodávce vody je platně uzavřena a je podle ní plněno až do marného uplynutí 15ti denní lhůty pro správce po vyhlášení konkurzu. Lze tyto pohledávky úspěšně uplatnit žalobou na správci?

Celý článek...

Události v regionech plus

Rozhovor s JUDr. Lenkou Vidovičovou v pořadu České televize Ostrava Události v regionech plus na téma: konkurz MORAVIA ENERGO.

Ke shlédnutí zde.

 

Konkurzní noviny 4/2011 - insolvenční poradna

Jaké možnosti obrany máme jako věřitelé přihlašující svou pohledávku do insolvenčního řízení, jestliže insolvenční správce nezařadí naši přihlášenou pohledávku na přezkumné jednání (s odvoláním na ustanovení § 170 IZ)? Jak má insolvenční správce správně postupovat?

Na insolvenčního správce jsou při přípravě přezkumného jednání, tedy při přezkoumávání jednotlivých přihlášek věřitelů kladeny poměrně vysoké nároky. V relativně krátké době musí být schopen řádně posoudit přihlašovaný nárok a jeho výši tak, aby přezkumné jednání proběhlo v souladu se všemi ustanoveními insolvenčního zákona (dále jen „IZ“).

Celý článek...

Kontakt

Zámečnická 3a
772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 208 801
Fax: +420 585 208 805
akvidovicova@akvidovicova.cz