Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové, LL.M., zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), se zákonem č. 312/2006 Sb. (zákon o insolvenčních správcích), se zákonem č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

Správcem osobních údajů je JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., advokátka, ev. č. 03653, IČO: 63028484, sídlem Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc (dále jen „advokátka“). Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá ze smlouvy o poskytování právních služeb, opatření soudu nebo opatření České advokátní komory.

Advokátka zpracovává osobní údaje po dobu platnosti vztahu založeného způsoby uvedenými v předchozí větě a po jeho skončené s nimi nakládá v souladu s platnou právní úpravou.

Klient jako subjekt údajů má mimo jiné následující práva:

  • získat od advokátky informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
  • žádat opravení nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit;
  • žádat výmaz osobních údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky;
  • žádat omezení rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokátky, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Klient nemá právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z jiných důvodů (např. z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem), nikoliv na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné advokátkou, může podat stížnost přímo jí, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)