Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové, LL.M.

Od roku 1994 nabízíme právní poradenství na profesionální úrovni.
Našim cílem je poskytovat vysoce odborné komplexní právní poradenství přizpůsobené specifickým požadavkům klienta.
Občanské právo
 • ochrana osobnosti
 • věcná práva
 • odpovědnost za škodu
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • závazkové právo
 • občanská sdružení
 • obecně prospěšné společnosti (založení, zápis do rejstříku apod.)
 • zastupování v občanskoprávních sporech
 • zastupování v dědickém řízení
Rodinné právo
 • předmanželská smlouva
 • rozvod manželství
 • úprava styku s nezletilými dětmi
 • výživné (děti, manželé)
 • svěření nezletilých dětí do péče
 • vypořádání společného jmění manželů
Právo obchodních společností
 • zakládání společností, jejich zápis do obchodního rejstříku a zajištění běžné agendy včetně likvidace
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • akcionářské dohody
 • úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady
 • plnění registračních a oznamovacích povinností
 • podnikání a investování zahraničních osob v ČR
 • fúze, akvizice, rozdělení, transformace společností
Obchodní závazkové vztahy
 • příprava a sepisování smluv
 • další pojmenované i nepojmenované smlouvy
 • obchodní tajemství
 • vyjednávání mezi smluvními stranami
 • advokátní úschovy
Insolvenční právo
 • zastupování v insolvenčním řízení
  • písemná podání
  • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
  • osobní zastupování
  • spory o pravost, výši a pořadí pohledávek
  • spory o úpadek
Autorské právo
 • ochranné známky
 • licence
 • ochrana v oblasti práv duševního vlastnictví
 • franchising
Exekuční právo
 • návrh na výkon rozhodnutí a zastupování v řízení
 • odvolání proti exekuci
 • vylučovací žaloby
Právo nemovitostí
 • nákup a prodej nemovitostí
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • zástavní práva
 • věcná břemena
Správní právo
 • vodní právo
 • restituční spory
 • zastupování v řízení před správním orgánem
 • zastupování v řízení před správním soudem